strona g?ówna | opis systemu | normy | odbiory i konserwacja | kontakt | przydatne linki
SystemySygnalizacjiPo?arowej - internetowy system zapytań ofertowych
24.07.2014 - Kongres po?arnictwa - Warszawa
2014-07-16

Kongres Po?arnictwa

Jedna z najwi?kszych corocznych konferencji po?wi?conych bezpiecze?stwu po?arowemu odb?dzie si? w tym roku 24 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Konferencja skupia profesjonalistów z sektora bran?y przeciwpo?arowej, budowlanej i elektroenergetycznej. Specjali?ci poszukuj?cy nowych rozwi?za? technicznych w zakresie bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego, znajd? tu bogate ?ród?o informacji i inspiracji. Uczestnistwo go?ci w konferencji jest bezp?atne a ilo?? miejsc ograniczona.

W programie przewidziane s? m.in. :

- specjalistyczne wyk?ady po??czone z praktycznymi wskazówkami,

- wytyczne projektowe, instalacyjne i eksploatacyjne systemów zabezpiecze? po?arowych

- opiniowanie obiektów, rozwi?zania zast?pcze, zmiany w procedurze odbiorowej, dokumentacje,

- wystawy wiod?cych firm bran?y ochrony po?arowej i zabezpiecze?

Udzia? w konferencji musi by? poprzedzony rejestracj?, wi?cej informacji na stronie organizatora: www.dndproject.pl.

Admin
następny >>>
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.04 sec.