strona g?ówna | opis systemu | normy | odbiory i konserwacja | kontakt | przydatne linki
| normy |

Po stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zosta? powo?any Komitet Techniczny KT-264 ds. Systemów Sygnalizacji Po?arowej. W zakresie dzia?alno?ci KT-264 lezy opracowywanie i uzgadnianie projektów norm z zakresu systemów samoczynnego wykrywania po?aru oraz powiadamiania o zainstania?ym zagro?eniu.

Wykaz Polskich Norm i Dokumentów Normalizacyjnych:

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 2: Centrale sygnalizacji po?arowej
PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 3: Po?arowe urz?dzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 /A2:2007 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 4: Zasilacze
PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 5: Czujki ciep?a -- Czujki punktowe
PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe dzia?aj?ce z wykorzystaniem ?wiat?a rozproszonego, ?wiat?a przechodz?cego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz???10: Czujki p?omienia -- Czujki punktowe
PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 11: R?czne ostrzegacze po?arowe
PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe dzia?aj?ce z wykorzystaniem wi?zki ?wiat?a przechodz?cego
PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 13: Ocena kompatybilno?ci podzespo?ów systemu
PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 16: Centrale d?wi?kowych systemów ostrzegawczych
PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 17: Izolatory zwar?
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 18: Urz?dzenia wej?cia/wyj?cia
PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 20: Czujki dymu zasysaj?ce
PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 21: Urz?dzenia transmisji alarmów po?arowych i sygna?ów uszkodzeniowych
PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 23: Po?arowe urz?dzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne
PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 24: D?wi?kowe systemy ostrzegawcze -- G?o?niki
PN-EN 54-25:2011/AC:2012 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 25: Podzespo?y wykorzystuj?ce ??cza radiowe
PN-ISO 6790:1996 /Ak:1997 - Sprz?t i urz?dzenia do zabezpiecze? przeciwpo?arowych i zwalczania po?arów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpo?arowej -- Wyszczególnienie
PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpo?arowa -- Wykrywanie po?aru i alarmowanie -- Terminologia
PN-EN 14604:2006 /AC:2009 - Autonomiczne czujki dymu
PKN-CEN/TS 54-14: 2006 - Systemy sygnalizacji po?arowej -- Cz??? 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
SITP WP-02:2010 - Wytyczne projektowania instalacji sysgnalizacji po?arowej

- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.