strona g?ówna | opis systemu | normy | odbiory i konserwacja | kontakt | przydatne linki
| opis systemu |

System Sygnalizacji Po?arowej (SSP) stosujemy w trzech przypadkach:

- je?eli zastosowanie SSP wynika z obowi?zuj?cych przepisów,

- je?eli zastosowanie SPP wymaga strona trzecie, np. ubezpieczyciel

- dla podwy?szenia bezpiecze?stwa i ochrony ppo?.

Projektuj?c SSP, je?eli nie wynika to z przepisów b?d? warunków strony trzeciej, musimy okre?li? zakres ochrony systemu. Zakres ochrony obiektu dzielimy na:

- ochron? ca?kowit?, jak sama nazwa wskazuje jest to ca?kowita ochrona obiektu, czyli wszystkie cz??ci budynku,

- ochron? strefow? wybranych stref po?arowych budynku,

- ochron? dróg ewakuacyjnych,

- ochron? wybranych urz?dze?, maszyn lub pomieszcze? w budynku.

W sk?ad Systemów sygnalizacji po?arowej wchodz?:

- centralne urz?dzenia zarz?dzaj?ce systemem,

- czujniki po?arowe,

- r?czne ostrzegacze po?arowe

- urz?dzenia sygnalizacyjne.

W systemach alarmowych ka?dego rodzaju (systemy w?amaniowe, przeciw po?arowe itp.) najwa?niejsza jest niezawodno??, czyli bezawaryjno?? oraz brak fa?szywych alarmów. Systemy sygnalizacji po?arowej zabezpieczaj? nie tylko mienie, ale równie? ?ycie ludzkie, dlatego tak wa?na jest tu niezawodno??. Aby j? zapewni?, do budowy SSP nale?y stosowa? elementy najwy?szej jako?ci. Cz?sto pomijanym a bardzo wa?nym jest temat okablowania systemów. Je?eli przepisy lub strony trzecie nie wymagaj? tego inaczej, zaleca si? stosowanie kabli ekranowanych, niepalnych i bezhalogenowych.

Podczas po?arów, w wi?kszo?ci przypadków ludzie umieraj? na skutek zatrucia gazami wydzielanymi ze spalania si? ró?nych substancji. W obecnych czasach, budynki w szczególno?ci o charakterze u?ytkowym, wyposa?one s? w istn? paj?czyn? kabli wchodz?cych w sk?ad sieci teleinformatycznych, alarmowych, monitoringu, sieci zasilaj?cej itp. Stosowanie kabli w os?onach bezhalogenowych (podczas spalania nie emituj? szkodliwych gazów) zwi?ksza szanse ludzi i zwierz?t znajduj?cych si? w bezpo?rednim otoczeniu.

Os?ona ekranowa kabli, zmniejsza ryzyko zak?óce? uk?adów elektronicznych SSP z zewn?trz.

- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.